• Violin-Venu-Veena Concerts Set 4

 • Dikshithar Festival, Bangalore

  Sri HK Venkatram (Violin), Sri G Ravikiran (Flute), Sri Ashwin Anand (Veena)

  Sri Anoor Ananthakrishna Sharma (Mridangam)

  Sri  KU Jayachandra (Mridangam)

  BTM Cultural Academy, Bangalore

  Sri HK Venkatram (Violin), Sri G Ravikiran (Flute), Sri Ashwin Anand (Veena)

  Sri Neyveli Narayanan (Mridangam)

  Sri Giridhar Udupa (Ghatam); Sri N Amrith (Khanjira)

  Ramaseva Mandali, Fort High School Grounds, Bangalore

  Sri HK Venkatram (Violin), Sri G Ravikiran (Flute)Sri Ashwin Anand (Veena)

  Sri HS Sudheendra (Mridangam) Sri MA Krishnamurthy (Ghatam)