• Sathyashree Award (Violin solo)

  • “Sathyashree” Award by Vani Institute of Music

    Sri Mysore M Nagaraj presenting the title of “Sathyashree” to HK Venkatram

    Sri HK Venkatram, Sri Ravishankar (Mridangam)

    Sri MA Krishnamurthy (Ghatam) Sri N Amrith (Khnajira)