• Muthuswamy Dikshithar Festivals 2003

  • Sri Sanjay Subrahmanyan

    HK Venkatram (Violin)

    Sri Arun Prakash (Mridangam)