• ‘Ganakalashree’ Award

  • “Ganakalashree” Award by Karnataka Gana Kala Parishath: Annual Conference 2004

    Sangita Kalanidhi Parur Sri MS Goplakrishnan presenting the title of

    Ganakalashree

    to

    HK Venkatram