• Felicitation to HVK (Violin-Venu-Veena Concert)

 • Violin-Venu-Veena Concert, Bangalore

  Sri HK Venkatram (Violin),

  Sri G Ravikiran (Flute)

  Sri Ashwin Anand (Veena)

  Sangita Kalanidhi Umayalapuram

   Sri Sivaraman (Mridangam)

  Sri N Amrith (Khanjira)