• Family

 • HK Venkatram (Vocal), Vishnu Venkatram (Violin)

  Sri Arjun Kumar (Mridangam), Sri G Guruprasanna (Khanjira)

  Bhargavi Venkatram (Vocal), HK Venkatram (Violin)

  Sri J Vaidyanathan (Mridangam), Sri Chandrashekara Sharam (Ghatam)

  Kavitha Saralaya, Triveni Venkatram (Vocal)

   (Saralaya Sisters), Vishnu Venkatram (Violin)

  Sri Sreenivas (Mridangam)