• Concerts – Sri OS Thiyagarajan

  • BTM Cultural Academy, Bangalore

    Sri OS Thiyagarajan Ravikiran
    HK Venkatram 
    (Violin)
    Sri AV Anand (Mridangam)