• Concerts – Sangita Kalanidi Sanjay Subrahmanyan

 • Concerts : Music Academy (1990 to 1997)

  Sri Sanjay Subrahmanyan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Arun Prakash (Mridangam)

  Mudhra, Chennai

  Sri Sanjay Subrahmanyan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Palghat Raghu (Mridangam)
  Sri Abhishek Raghuram (Khanjira)

  Sri Sanjay Subrahmanyan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Palghat Raghu (Mridangam)
  Sri TV Vasan (Ghatam)

  Dikshithar Festival, Bangalore

  Sri Sanjay Subrahmanyan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Arun Prakash (Mridangam)

  Sri Sanjay Subrahmanyan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri HS Sudhindra
   (Mridangam)
  Sri Gururaj (Morsing)

  Concerts : Nadasurabhi

  Sri Sanjay Subrahmanyan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri HS Sudhindra
   (Mridangam)
  Sri Shrishylan
   (Ghatam)

  Sri Sanjay Subrahmanyan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Arun Prakash (Mridangam)