• Concerts – Sangita Kalanidhi Trichur V Ramachandran

 • Sri Venugopala Swamy Temple, Bangalore

  Sangita Kalanidhi Trichur V Ramachandran
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sangita
   Kalanidhi Umayalapuram K Sivaraman (Mridangam)