• Concerts – Sangita Kalanidhi Semmangudi Sreenivasa Iyer

 • Bangalore Gayana Samaja Annual Conference, Bangalore

  Sangita Kalanidhi Semmangudi Sreenivasa Iyer
  HK Venkatram (Violin)
  Sangita Kalanidhi Umayalapuram K Sivaraman (Mridangam)
  Sangita Kalaratna HP Ramachar (Khanjira)
  Gayana Samaja, Bangalore: 1994