• Concerts – Sangita Kalanidhi N Ramani

 • Sri Sathguru Sangeetha Samajam, Madurai

  Sangita Kalanidhi Dr N Ramani
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Mannargudi
   Easwaran (Mridangam)
  Sri Umayalapuram
   Narayanaswami Iyer (Ghatam)

  Sangita Kalanidhi Dr N Ramani,
  Sri Thyagarajan
   and
  Sri Atul Kumar (Flute)
  HK Venkatram (Violin)