• Concerts – Sangita Kalanidhi Madurai TN Sesahagopalan

 • JSS Sangeetha Sabha, Mysore

  Sangita Kalanidhi Madurai TN Seshagoplan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri AV Anand (Mridangam)
  Sri BS Purushotham
   (Khanjira)

  Kalasagaram, Hyderabad

  Sangita Kalanidhi
  Madurai TN Seshagoplan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Tanjore
   Murugabhoopathy (Mridangam)
  Sri Sunder(Khanjira)

  Sri Venugopala Swamy Temple, Bangalore

  Sangita Kalanidhi
  Madhurai TN Seshagoplan
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Arjun Kumar (Mridangam)