• Concerts – Sangita Kalanidhi Dr RK Srikantan

 • Concerts with Sangita Kalanidhi Dr RK Srikantan

  Sangita Kalanidhi Dr RK Srikantan
  Sri RS Ramakanth
  HK Venkatram (Violin)
  Sri Srimushanam Raja Rao (Mridangam)
  Sri N Amrith (Khanjira)

  Sangita Kalanidhi Dr RK Srikantan
  Sri RS Ramakanth
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri AV Anand (Mridangam)
  Sri HP Ramachar (Khanjira)

  Sangita Kalanidhi Dr RK Srikantan
  Sri RS Ramakanth
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri Anoor
   Ananthakrishna (Mridangam)