• Concerts – Papanasam Ashok Ramani

 • Percussive Arts Centre Bangalore

  Sri Papanasam Ashok Ramani
  HK Venkatram 
  (Violin)
  Sri V Praveen (Mridangam)
  Sri Ranganath Chakravarthy (Ghatam)