• “Sathyashree” Award by Vani Institute of Music Sri HK Venkatram, Sri Ravishankar (Mridangam) Sri MA Krishnamurthy (Ghatam) Sri N Amrith (Khnajira)

  Read more

  Sri HK Venkatram (Violin), Master Vishnu Venkatram (Violin) Sri G Ravikiran (Flute)Sri Ashwin Anand (Veena) Sri Anirudh Bhat (Mridangam) Sri Raghunandan (Ghatam)

  Read more

  Dikshithar Festival, Bangalore Sri HK Venkatram (Violin), Sri G Ravikiran (Flute), Sri Ashwin Anand (Veena) Sri Anoor Ananthakrishna Sharma (Mridangam) Sri  KU Jayachandra (Mridangam) BTM Cultural Academy, Bangalore[...]

  Read more

  Bangalore Gayana Samaja, Bangalore Sri HK Venkatram (Violin), Sri G Ravikiran (Flute) Sri Ashwin Anand (Veena) ; Sri HS Sudhindra & Sri Jayachnadra Rao (Mridangam); Unnati, Bangalore Sri HK Venkatram (Violin), [...]

  Read more

  Ramaseva Mandali, Fort High School Grounds, Bangalore Sri HK Venkatram (Violin), Sri G Ravikiran (Flute)Sri Ashwin Anand (Veena) ; Sri Tiruvarur Bhaktavatsaklam(Mridangam); Sri G Gurprasana  (Khanjira) Sri Krishna Ganasabha, [...]

  Read more

  Ramaseva Mandali, Fort High School Grounds, Bangalore Sri HK Venkatram (Violin), Sri G Ravikiran (Flute), Sri Ashwin Anand (Veena) Sri Sangita Kalanidi Umayapuram K Sivaraman (Mridangam) Sri  N [...]

  Read more

  Sri HK Venkatram (Violin), Sri G Ravikiran (Flute), Sri Ashwin Anand (Veena) Sri Guru Karaikudi Mani (Mridangam) Sri  G Guruprasanna (Khanjira)

  Read more

  Violin-Venu-Veena Concert with Guru Sangita Kalaratna Prof HV Krishnamurthy Sangita Kalaratna Prof HV Krishnamurthy ( Violin) Sri HK Venkatram (Violin), Sri G Ravikiran (Flute), Sri Ashwin Anand (Veena) Sri Anoor Dattatreya Sharma [...]

  Read more