venkatraman

Vaggeyakara Series Vol 1

Vaggeyakara Series Vol 2
November 2005

veena venu & violin
by students of
Sangeeta Kalaratna
Prof H V Krishnamurthy

  • Siddhivinayakam – Shanmukhapriya – Roopaka
  • Ananda Natana Prakasham – Kedara – Mishra Chapu
  • Annapoorne Vishalakshi -Sama- Adi
  • Thyagaraja yoga Vaibhavam – Ananda Bhairavi – Roopaka
  • Sri Krishnam Bhaja Manasa - Todi- Adi
  • Sri Kamalambike - Sri – Khanda Eka